لیست بخش اول مقالات مدیریت پروژه سایت

 • روش تعیین زمان بندی پرداختها در پروژه

 • تحلیلی بر عوامل تغییرات زمان و هزینه در پروژه های سد سازی و میزان تاثیر کارفرما ، مشاور و پیمانکاران در آن

 • روشی برای سنجش میزان انطباق پروژه با استاندارد PMBOK

 • پیاد هسازی فرایندهای استاندارد PMBOK با استفاده از تکنیک تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی (AHP)

 • شناسایی عوامل موثر بر بحرانی بودن فعالیتها در پروژه های بزرگ

 • Waste Management Practices in Construction Sites

 • بررسی مقایسه ای روشهای کنترل و پایش ریسک پروژه ها

 • مدیریت ریسک پیشنهاد قیمت در پروژه های ساختمانی

 • ارائه مدلی برای در نظرگیری وابستگی عدم قطعیتها در شبیه سازی مونت کارلو به منظور بهبود فرایند تحلیل کمی ریسک پروژه

 • بررسی کاربردی مدیریت ریسک، پروژه نیروگاهی

 • ضرورت تلفیق مدیریت ریسک و مهندسی ارزش در مدیریت پروژه های بزرگ عمرانی

 • Humor in Project Management

 • ارائه یک رویکرد جدید در ارزیابی متوازن پروژه ها

 • بررسی سیستم های ارزیابی مقدماتی و فاکتورهای موثر بر عملکرد پیمانکاران : پروژه های 3 عاملی

 • بررسی شاخص های ارزیابی عملکرد پروژه در رروش مدیریت ارزش حاصله و کاربردهای آن

 • PROJECT PERMORMANCE MEASUREMENT USING BALANCED SCORECARD

 • کاربرد انحراف معیار فعالیتها برای تعیین اندازه بافرها در زنجیره بحرانی

 • برآورد میزان تاثیر ذینفعان در پروژه های ساخت و ارائه روشی به منظور تحلیل و مدیریت ذینفعان

 • ارائه روشی تلفیقی جهت ایجاد نقشه ساختار دانش و اخذ تصمیم دانشی در پروژه ها

 • مدیریت خلاقانه پروژه های تحقیقاتی

 • اخذ و بازنمایی دانش تاخیرات در پروژه های پتروشیمی ایران

 • Knowledge Management in IT Projects

 • طراحی سیستم های اطلاعاتی مدیریت پروژه بر مبنای متدولوژی am/pm

 • عوامل موفقیت پروژه های فناوری اطلاعات با تاکید بر اهمیت مدیریت منافع

 • مقایسه بلوغ مدیریت پروژه های فناوری اطلاعات و موفقیت آنها در ایران

 • مدیریت مجازی در پروژه های عمرانی (بررسی اعمال مدیریت مجازی در پروژه  پایانه مترو فتح آباد 4 )

 • جایگاه انواع مطالعات پیش سرمایه گذاری در چرخه و موفقیت سرمایه گذاری پروژه

 • حوزه های کلیدی بهبود و توسعه مجموعه های پیمانکاری مدیریت پروژه (MC)

 • مدلی برای انتخاب پیمانکران براساس تصمیم گیری چند معیاره ساده وزین شده(SAW MADM)

 • رتبه بندی فاکتورهای موثر بر عملکرد پیمانکران با توجه به طبقه بندی ریالی پروژه ها : پروژه های 3 عاملی

 • نقد و بررسی  شرایط عمومی پیمان طرح و ساخت و کلید گردان فیدیک و بررسی استفاده آنها در پروژه های مختلف

 • ارائه مدل یکپارچه برای مدیریت سبد پروژه های سازمان های پروژه محور

 • تدوین مدل ساختاری مدیریت پروژه در روند شرکت در مناقصه

 • CONSIDERATION OF MULTI-PROJECT MANAGEMENT ECONOMICAL EFFECTS

 • تجزیه و تحلیل سیستمی علل تاخیر پروژه های ملی ، مطالعه موردی : میانگذر دریاچه ارومیه

 • چشم انداز مدیریت پروزه سازمان و مدیریت یک جهان متحول

 • مشارکت بخش خصوصی در اجرای پروزه های حفاری صنعت نفت : چالش ها و راهکارها

 • بررسی مقایسه ای فرایند مدیریت انتقال تکنولوزی با مدیریت پروژه (مطالعه موردی - مترو تهران )

 • رابطه سایز پروژه و رویکردهای مدیریت پروژه

 • شناسایی و کنترل عوامل بحرانی موفقیت (CSF) در سیستم اجرای پروزه ها (PDS)

 • Good Governance and Project Management

 • متدولوژی مدیریت کسب شده با رویکرد فازی

 • بررسی کارایی استاندارد (pmbok)برای مدیریت پروژه ها با مدلسازی فازی

 • مدل تصیمی گیری خبره چند معیاره فازی برای مطالعات اماکن پذیری پروژه های تحقیقاتی

 • FUZZY APPROACH TO PROJECT DELIVERY SYSTEM SELECTION

 • استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی به منظور انتخاب سبد پروژه سازمانی مطالعه موردی

 • ارائه راهکاری نوین برای حل مسائل ریسک

 • تحلیل ارتباط و تکامل مدلهای مدیریت ریسک پروژه

 • سیستم نرم افزاری مدیریت ریسک پروژه

 • هم افزایی مدیریت ارزش کسب شده و مدیریت ریسک جهت افزایش اثربخشی مدیریت پروژه ها

 • تحلیل بازه های اطمینان : رویکردی ریسک- محور به منظور تعیین مقادیر کم ریسک عدم قطعیت ها برای پروپوزال مناقصه

 • System Dynamics Approach to Optimum Response Selection in Construction Project Risks

 • مدل بودجه بندی چند پروژه ای برای پیشگیری از تاخیرات پروژه ها

 • روش تحلیل در جریان تاخیرات پروژه ها

 • کاربرد الگوریتم ژنتیک در موازنه زمان - هزینه پروژه ها

 • یک روش منصفانه برای مسئله زمانبندی پرداختها در مدیریت پروژه

 • موازنه زمان - هزینه در شبکه های دارای زمان های احتمالی PERT با استفاده از الگوریتم ژنتیک

 • حل  مسائل زمان بندی پروژه ها با منابع محدود با استفاده از الگوریتم مورچگان اصلاح شده

 • حل مسئله زمانبندی پروزه های دارای محدودیت منابه (RCPSP)با استفاده از الگوریتم جستجوی ممنوع(Tabu Search)

 • ساختار شکست کار - اولین ابزار مدیریت پروزه

 • ساختار شکست کار پروژه های اکتشاف نفت

 • قابلیتهای نرم افزارهای برنامه ریزی و کنترل پروژه برای پیاده سازی استاندارد PMBOK

 • مدلی برای مستندسازی دانش پروژه براساس سطوح مختلف سازمان و استاندارد PMBOK

 • مقایسه استانداردهای مدیریت پروژه در دنیا

 • مهندسی ارزش و بازنگری فنی طرح ، تشریح یک برداشت نادرست

 • بررسی تلاش های انجام گرفته به منظور بهینه سازی مهندسی ارزش با استفاده از مدیریت کیفیت فراگیر

 • مهندسی ارزش در تغییر روش اجرایی خاک جایگزین کانال Z-MC

 • بهبود قابل توجه عملکرد پروژه ها : مطالعه مقایسه ای مهندسی مجدد فرایندهای کسب وکار و مهندسی ارزش

 • کاربرد مدیریت کیفیت جامع در بهبود عملکرد کیفی پروژه های عمرانی

 • کاربرد بهینه سازی کولونی مورچه در زمان بندی پروژه با منابع نامحدود

 • نقش پدافنند غیرعامل در پروژه از دیدگاه الگوی تعاملی (PMIT) سیستم مدیریت پروژه دفاعی ایران(IDPMS)

 • مقایسه نرخ تولید نیروی انسانی در فرایند طراحی گروه کار

 • مدیریت منابع انسانی در مدیریت پروژه ها

 • تخصیص منابع انسانی در پروژه های چندگانه مطالعاتی

 • مشارکت (Partnering) رویکردی جدید در سیستم های اجرای پروژه

 • کاربرد ابزار اشراف مغزی ندهرمن در تشکیل تیم های موفق پروژه

 • آفت شناسی پروژه ها و اهمیت یادگیری سازمانی در افزایش توان مدیریت پروژه کشور

 • Determination of Critical Cultural Factors In Construction Project

 • بررسی و تحلیل وضعیت نشر کتابهای مرتبط با مدیریت پروژه در ایران

 • The Role of Knowledge Management in NPD for Highly Competitive Markets

 • برنامه ریزی و کنترل پروژه های IT با استفاده از تکنیک زمان بندی CCM : مطالعه موردی

 • یک زیست چرخ ترکیبی و تجمیعی و طرح درسی دانشگاهی برای مدیریت پروژه های فناوری اطلاعات

 • تامین تجهیزات الکترونیکی (تتا) در شرکتهای پروژه محور

 • تامین مالی پروژه ههای ICT

 • Advance Technologies Appliance in Pipeline Project Management

 • ساختارها و رویکردهای انجام پروژه های بالادستی نفت و گاز ، نقد و بررسی عملکرد شرکت ملی نفت ایران

 • به کارگیری مدیریت استراتژیک پروژه جهت اندازه گیری میزان موفقیت پروژه ها ، یک مطالعه موردی

 • Implementing TOPSIS Method for Project Selection Under ، Fuzzy Environment

 • ارزیابی شرکت های سرمایه گذاری در تامین مالی پروژه های زیربنایی با رویکرد فازی

 • یک سیستم پشتیبانی تصمیم فازی برای مدیریت استراتژیک پورتفولیو

 • Determination of Organizational Project Management - Maturity in Construction Companies based on OPM 3

 • ارائه مدل های تصمیم گیری چند معیاره fuzzy topsis و  fuzzy sawبرای پیش صلاحیت و انتخاب پیمانکاران و مقایسه نتایج آن ها

 • ارائه یک رویکرد جدید فازی برای انتخاب پروژه های اقتصادی R&D - مطالعه موردی صنعت داروسازی

 • وضعیت منابع مالی خارجی در تامین مالی پروژه های ایران

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic