لیست بخش هفتم مقالات مدیریت پروژه سایت
 • بومی سازی مدل بلوغ سازمانی مدیریت پروژه در شرکت ملی حفاری ایران

 • Impacts of Engineering, Planning and Communication on Construction Productivity

 • شناسائی و تحلیل عوامل مؤثر در بهره وری نیروی انسانی شاغل در صنعت ساخت ، پیمایش در پیمانکاران گریدهای 1-3 تهران و کاربرد رویکرد PMBOK در تفکیک محیط

 • Fuzzy Method for Project Success Achievement

 • A critical investigation into the implementation of TQM within consrtuction SME

 • .در پروژه های زیربنایی( Public – Private Partnership) چارچوب پیمان

 • ارایه الگویی جهت همسویی مدیریت پروژه ها با استراتژی های سازمان

 • شناسائی فاکتورهای حیاتی موفقیت در پروژه های تغییر استراتژیک  ( مطالعه موردی: شرکت نوین سازان تمدن ماد)

 • مطالعه موردی در پروژه سد و نیروگاه آبی سیمره:( PMBOK مستندسازی دانش فنی با رویکرد)

 • ( در شرکت ایران خودرو ( فاز 1OPM ارزیابی بلوغ مدیریت پروژه سازمانی بر اساس استاندارد 3

 • تأمین منابع مالی در روشEPC,چالش های فراروی و ارائه راهکار,مطالعه موردی پتروشیمی ایلام

 • شناسایی موانع و راهکارهای عمده ارتقاء کیفیت خدمات مهندسین مشاور ساختمان  در مرحله طراحی پروژه های عمرانی کشور

 • طراحی مدل و دستورالعمل ایجاد، کنترل و آرشیو سازی مدارک و مستندات براساس سیستم مدیریت کیفیت  در پروژه خط 7 متروی تهران ISO استاندارد 9001: 2008

 • شناسایی مهمترین چالش های سیستم های اجرایی حال حاضر در ایران

 • CRITICAL CONSTRUCTABILITY ACTIVITIES IN BUILDING PROJECTS

 • . با نگاهی بر سند راهبردی نظام جامع فناوری اطلاعات. ( ITPM) مدیریت راهبردی پورتفولیوی فناوری اطلاعات

 • واگذاری خدمات مدیریت پروژه توسط پیمانکاران ساخت

 • طراحی الگوی مدیریت منابع انسانی در سازمان های پروژه محور  مطالعه موردی در شرکت های فراب و مپنا

 • ارائه مدل مدیریت منابع انسانی در سازمانهای پروژه گرا

 • مقایسه عملکرد و ویژگیهای کارفرمای دولتی و خصوصی در پروژه های چهار عاملی مدیریت طرح کشور

 • قدرت همکاری مجازی در مدیریت پروژه : مطالعه موردی تیم های موفق

 • The role of PMO in establishing knowledge management  networks

 • بررسی امکان پذیری استقرار استاندارد های مدیریت پروژه در سازمانهای پروژه محور ایران از منظر نظام فرهنگ سازمان

 • پروژه های صنعت برق ؛ BOT بررسی ریسکها و جنبه های حقوقی قراردادهای

 • در برنامه زمان بندی PERT مقایسه زمان شناوری فازی با زمان شناوری

 • تحلیل مسائل زمانبندی پروژه ها مبتنی بر سیستمهای چند عاملی

 • ارائه مدلی ریاضی برای سرمایه گذاری در سبد پروژه تحت یک سنجه ریسک

 • زمانبندی پروژه با محدودیت منابع و جریانهای نقدی تنزیل شده تحت شرایط تورم

 • شناسایی و ارزیابی کمی عوامل موثر در ارزیابی مناقصه گران در مناقصات پیمانهای سه  عاملی با رویکردAHP

 • کاربرد فرآیندSHAMPUدر مدیریت ریسک پروژه

 • مدیریت ریسک سد های خاکی با استفاده از دیدگاه پویایی سیستم ها

 • کاربرد الگوریتم شبکههای عصبی جهت تخمین زمان و هزینه پروژههای عمرانی  به همراه ساخت مدل برای پروژه احداث سیلوهای بتنی

 • طراحی مدلی برای شناسایی و ارزیابی عوامل موفقیت بحرانی پروژه های ساخت

 • ارائه مدل هیبریدی فازی جهت انتخاب پروژه با رویکرد مدیریت ریسک در شرکت های پیمانکاری کشور

 • استفاده از تکنیک های تصمیم گیری چندمعیاره جهت مدیریت پروژه در شرایط عدم قطعیت

 • بررسی امکان استفاده از مدیریت ارزش کسب شده در سازمان های کارفرمایی  و ارائه راهکار

 • معرفی یک الگوریتم جدید برای محاسبه مسیربحرانی فاری شبکه پروژه

 • آنالیز ریسک پروژه بر اساس الگوریتم TOPSIS و تحلیل ضرایب همبستگی  ( مطالعه موردی: صنعت توزیع گاز)

 • 1 برای اندازه گیری بهره وری نیروی انسانی در اجرای پروژه ها NPLP ارائه روش

 • Solving a multi- objective multi- mode resource- constrained  project scheduling problem with discounted cash flows 

 • یک الگوریتم فراابتکاری جدید برای حل مسئله موازنه هزینه- زمان- کیفیت در شبکه پروژه

 • شناسایی ریسکهای بیمه پذیر در پروژههای سرمایه گذاری نیروگاهی

 • بکارگیری روش زمانبندی کسب شده در مدیریت ارزش کسب شده ( ES)

 • شناسایی و اولویت بندی ریسک های پروژه های فناوری اطلاعات در سازمان های مجازی

 • PMBOK ارائه روش اندازه گیری دانش مدیریت پروژه براساس استاندارد

 • PMBOK چارچوب ارزیابی عملکرد بر مبنای استاندارد

 • ارائه چهارچوب سیستم کارا در برنامه ریزی پاسخ به ریسک پروژه های شهری: ترکیب روش استدلال مبتنی بر مورد و تحلیل پوششی داده ها

 • Evaluation of Information Technology Portfolio Management  Software Using a Fuzzy Logic Algorithm

 • نقش مدیریت ریسک در پیشگیری از هزینه های محتمل پروژه احداث کارخانه

 • یک سیستم هوشمند برای مدیریت هزینه پروژه در پروژه های ساخت

 • مدلسازی تاثیر تاخیر در سفارشات مصالح بر پیشرفت پروژه

 • بررسی و طبقه بندی علل تأخیرات در پروژههای ساخت ( مطالعه  موردی در نیروگاههای سیکل ترکیبی)

 • بررسی و مقایسه انواع تکنیک های تحلیل تاخیرات در پروژه های ساخت

 • بررسی علل تاخیر زمان اجرای پروژه های عمرانی شهری با توجه به عوامل پروژه

 • طراحی سیستم اطلاعات مدیریت پروژه( PMIS) برای خطوط انتقال نیرو

 • استفاده از روش بردار ویژه برای ارائه مدلی جهت تعیین امتیاز ریسک در هر پروژه

 • A Methodology to Build an Effective International Joint Venture  Team ( Between Iranian and Foreigners)

 • رهیافتی بر تهیه اسناد یکپارچگی در پروژههای زیرساختی ( مطالعه موردی پروژه بخش خشکی احداث پالایشگاه گاز فازهای 15 و 16 پارس جنوبی)

 • متدلوژی مدیریت ارتباطات 1 پروژه ها در کیسون و سوابق اجرای آن

 • . PMBOK تجربه پیاد ه سازی سیستم جامع مدیریت پروژه بر اساس استاندارد

 • ارزیابی ریسکهای پروژه های احداث متروی تهران

 • دروسی که باید بیاموزییم! ( EPCI) پیاده سازی مدیریت ریسک در پروژه های فراساحل

 • مقایسه تطبیقی سیستم های مدیریت کیفیت  ( استاندارد ایزو 9001: 2008 ، مدیریت کیفیت پروژه بر مبنای استانداردPMBOK مدیریت کیفیت براساس TQM)

 • HS مطالعه تطبیقی روشهای حل مسأله موازنه زمان هزینه با

 • توسعه ماتریس ریسک و متغیرهای ارزیابی کیفی ریسک در یک پروژه  پالایشگاه گاز

 • تعیین دوره بهره برداری در قراردادهایBOT با استفاده ازرویکرد پویایی سیستم

 • به کارگیری مدلهای رگرسیونی جهت تخمین هزینه تکمیل پروژه در روش ارزش حاصله

 • توسعه موثر و مفید ساختار شکست کار 1( wbs)نیاز مدیریت اثربخش پروژه ها

 • The Conceptual model to investigate an improved effect of risk  management on PD project

 • ارایه یک مدل جهت ارزیابی و انتخاب سبد پروژه ، مطالعه موردی پروژهای شهرداری

 • ارزیابی تکنیک های آنالیز تأخیرات ساخت به منظور معرفی موثرترین تکنیک

 • توانمندسازی مدیریت پروژه با تلفیق مهندسی ارزش و مدیریت ریسک

 • بهینهسازی زمانبندی پروژه تحت شرایط قیود منابع با در نظرگرفتن موازنه زمان-هزینه توسط الگوریتم ژنتیک

 • شناسایی ریسک های کلیدی پروژه های نوسازی بافت های فرسوده شهری از طریق بررسی فعالیت های ضروری

 • بررسی روشهای تحلیل تاخیر در پروژهها

 • SWOT ارایه فرآیند مدیریت پروژه اصلاح شده با استفاده از تحلیل

 • زمانبندی پروژه با منابع محدود با اهداف زمان تکمیلNPV ، و نیرومندی  با روشPSO

 • پیاده سازی الگوی کاربردی مدیریت ریسک در شرکت آب منطقهای خراسان رضوی

 • مدل پیشنهاد قیمت پروژه های بهسازی لرزه ای ساختمانی با رویکرد ریسک مالی

 • Analyzing of Engineering Projects in Iranian Engineering  Consultancy Firms

 • تدوین مدل شایستگی مدیریت پروژه براساس استانداردPMCD در پژوهشگاه نیرو

 • ارتقاء سطح توانمندی عوامل اجرایی پروژه  بااستفاده از کلیدهای اصلی تواناسازی

 • ( مطالعه موردی: در یک شرکت پیمانکارعمرانی OPM3 ® ارزیابی بلوغ سازمانی مدیریت پروژه برمبنای 2008

 • CHANGE ORDER CAUSES AND CONTROL  IN THE OIL AND GAS PROJECTS

 • دلایل انحراف از هزینه پیش بینی شده و اجرا با استفاده از شاخص اهمیت نسبی ( مطالعه موردی پروژه های مدرسه سازی)

 • Assessing Project Management Maturity Comparing Process  Definition and Process Practice

 • نحوه تحقق پذیری مدیریت محدوده درصنعت ساخت و ساز کشور

 • مسئولیتهای قانونی و اجتماعی در مدیریت پروژه های کلان با نگاه به پروژه های سد سازی

 • تدوین مدل بررسی سلامت سیستم مدیریت پروژه  ( مطالعه موردی پروژه احیاء میدان امام علی ( ع) اصفهان)

 • بررسی و اولویت بندی گروههای دانش پروژه با رویکرد مدیریت دانش پروژه

 • ارائه الگویی کاربردی به منظور بهره گیری از خدمات مدیریت اجرا ( در معرض ریسک) در پروژه های ساخت و ساز ایران

 • شناسایی تاثیر نقش مدیریت پروژه واحد بر کارایی مدیریت سبد پروژه

 • بودجه بندی پروژه ها بر اساس تکنی کهای مدیریت مالی

 • انتخاب مدیر پروژه با اعمال معیارهای خاکستری

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic