تبلیغات
وب سایت مهندس پیمان نوری http://www.pnoori.ir - شروع ثبت نام سومین دوره مدیریت پروژه با همکاری دانشگاه علم و صنعت

ثبت نام سومین دوره مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK

در دانشگاه علم و صنعت ایران

تاریخ شروع دوره: 17 مهر

مدت دوره:35 ساعت

 

**(منبع تصویر: سایت انجمن علمی دانشکده مهندسی را آهن دانشگاه علم و صنعت)

برای همه شرکت کنندگان در دوره از سوی دانشگاه علم و صنعت ایران گواهینامه شرکت در دوره و در صورت کسب نمره در امتحان گواهینامه موفقیت در دوره صادر خواهد شد.

امکان شرکت در دوره آموزشی برای دانشجویان سایر دانشگاهها نیز فراهم گردیده است.