تبلیغات
وب سایت مهندس پیمان نوری http://www.pnoori.ir - كارگاه آموزشی مبانی مدیریت پروژه با رویكرد استاندارد PMBOK

كارگاه آموزشی مبانی مدیریت پروژه با رویكرد استاندارد PMBOK - بهمن و اسفند 97- تهران با حضور مدیر كل محترم دفتر مهندسی و نظارت تاسیسات زیربنایی و معاونین ایشان -ساختمان مركزی راه آهن ج.ا.ا - وزارت راه و شهرسازی