تبلیغات
وب سایت مهندس پیمان نوری http://www.pnoori.ir - راهنمای عملی استقرار مدیریت پروژه سازمانی منتشر شد

سومین راهنمای عملی استقرار مدیریت پروژه سازمانی توسط موسسه مدیریت پروژه امریکا منتشر شده است.


فایل اصلی این استاندارد را می توانید از  این جا دانلود نمائید.