تبلیغات
وب سایت مهندس پیمان نوری http://www.pnoori.ir - گواهینامه های دوره قبلی مدیریت پروژه دانشگاه علم و صنعت صادر شد

شرکت کنندگان در دوره مدیریت پروژه اینجانب در دانشگاه علم و صنعت(گواهینامه های دوره سوم) می توانند برای دریافت گواهینامه صادر شده از سوی انجمن علمی دانشگاه ، به آقای مهندس باریده دبیر انجن علمی دانکشده مهندسی راه آهن مراجعه نمایند.

نمونه گواهینامه های صادر شده :