تبلیغات
وب سایت مهندس پیمان نوری http://www.pnoori.ir - چهارمین كنفرانس بین المللی پیشرفت های اخیر در راه آهن

دانشکده مهندسی راه آهن دانشگاه علم و صنعت برگزار می کند:
چهارمین كنفرانس بین المللی پیشرفت های اخیر در مهندسی راه آهن  و سومین نمایشگاه بین المللی صنعت ریلی و صنایع وابسته، ۲۸ و ۲۹ اردیبشهت ۱۳۹۴ در تهران برگزار خواهد شد. 

سه دوره این کنفرانس به همت دانشکده مهندسی راه آهن در سال های 88،90 و 92 با حضور بزرگان مهندسی راه آهن دنیا در این دانشکده برگزار گردید، اما این دوره در محل برگزاری نمایشگاهای بین المللی تهران برگزار خواهد شد. وب سایت کنفرانس:

http://icrare2015.iust.ac.ir/