تبلیغات
وب سایت مهندس پیمان نوری http://www.pnoori.ir - مطالب اردیبهشت 1393

سومین راهنمای عملی استقرار مدیریت پروژه سازمانی توسط موسسه مدیریت پروژه امریکا منتشر شده است.


فایل اصلی این استاندارد را می توانید از  این جا دانلود نمائید.